Voambolana / Tontolon'ny fianakaviana

Avy amin'i Wikibooks
Aller à la navigation Aller à la recherche

Olona[hanova]

(V001)

 • 1 vehivavy
 • 2 lehilahy
 • 3 zazavavy, tovovavy
 • 4 zazalahy, tovolahy
 • 5 vavy
 • 6 lahy
 • 7 zaza vao teraka
 • 8 zaza mena vava
 • 9 zaza, ankizy
 • 10 sakan-jaza
 • 11 olon-dehibe
 • 12 lahy antitra, vavy antitra

Ray aman-dreny, rahalahy/anadahy sy rahavavy/anabavy[hanova]

(V001)

 • 1 reny, neny
 • 2 ray, dada
 • 3 zanaka vavy
 • 4 zanaka lahy
 • 5 rahavavy, anabavy
 • 6 rahalahy, anadahy
 • 7 renibe, nenibe
 • 8 raibe, dadabe
 • 9 zafikely vavy
 • 10 zafikely lahy
 • 11 nenitoa (l'aînée), neniraivo (la cadette), nenifara (la benjamine)
 • 12 dadatoa (l'aîné), dadanaivo (le cadet), dadafara (le benjamin)
 • 13 zazavavy zana-draitampo
 • 14 zazalahy zana-draitampo
 • 15 rahavavy, anabavy
 • 16 rahalahy, anadahy
 • 17 manangan-jaza
 • 18 ray aman-dreny nanangana
 • 19 reny nanangana
 • 20 ray nanangana
 • 21 zanaka vavy natsangana
 • 22 zanaka lahy natsangana
 • 23 rahavavy, anabavy ara-pananganana
 • 24 rahalahy, anadahy ara-pananganana

Fianakaviam-bady[hanova]

(V001)

 • 1 rafozam-bavy
 • 2 rafozan-dahy
 • 3 zaobavy
 • 4 zaodahy
 • 5 rafozana
 • 6 vinanto vavy
 • 7 vinanto lahy

Fanambadiana[hanova]

(V001)

 • 1 fanambadiana
 • 2 fisaraham-panambadiana
 • 3 mpitovo
 • 4 manana fofom-bady
 • 5 manambady, vita fanambadiana, vita mariazy
 • 6 nisara-panambadiana
 • 7 fofom-bady
 • 8 fofom-bady
 • 9 vady
 • 10 vady
 • 11 vady taloha
 • 12 vady taloha
 • 13 tovovavy
 • 14 tovolahy
 • 15 fanambadiana faha-xxx (xxx = 2, 3, 4, ...)
 • 16 renikely
 • 17 raikely
 • 18 rahavavy, anabavy
 • 19 rahalahy, anadahy
 • 20 rahavavy, anabavy
 • 21 rahavavy, anabavy
 • 22 rahalahy, anadahy
 • 23 rahalahy, anadahy
 • 24 miara-monina amina lehilahy tsy vita fanambadiana
 • 25 miara-monina amina vehivavy tsy vita fanambadiana
 • 26 fiaraha-monina tsy vita fanambadiana
 • 27 fanambadiana vehivavy maro

Fahazazana[hanova]

(V001)

 • 1 fialana sakana
 • 2 virijiny
 • 3 bevohoka
 • 4 miteraka
 • 5 teraka
 • 6 renin-jaza, mpampivelona
 • 7 efitra fiasana
 • 8 mampinono
 • 9 manisy lamban-jaza, manisy salaka
 • 10 lamban-jaza, salaka
 • 11 mandanja
 • 12 mitombo
 • 13 zazavavy
 • 14 zazalahy
 • 15 tsy ampy taona
 • 16 fiantohana zaza tsy ampy taona
 • 17 mpiantoka

Fiainana[hanova]

(V001)

 • 1 olon-dehibe, efa lehibe
 • 2 ampy taona
 • 3 manirery, mitoka-monina
 • 4 kilemaina
 • 5 miadidy, miandraikitra, tompon'andraikitra
 • 6 miankina, miankin-doha
 • 7 tranom-pitsaboana
 • 8 hopitaly
 • 9 mihaantitra
 • 10 trano fisotroandronono

Dingam-piainana hatramin'ny fahafatesana[hanova]

(V001)

 • 1 antontan-taratasy
 • 2 kopia nahaterahana
 • 3 taratasy manamarika ny fikambanana amina tranom-pivavahana
 • 4 kopia mariazy
 • 5 dinam-panambadiana
 • 6 dinam-piaraha-mitoetra
 • 7 didim-pitsarana fisaraham-panambadiana
 • 8 didim-pitsarana mampiantoka olona
 • 9 kopia nahafatesana
 • 10 didim-pananana
 • 11 daty, andro, fotoana
 • 12 andro nahaterahana
 • 13 andro nidirana mpikambana amina tranom-pivavahana
 • 14 andro nanambadiana
 • 15 datin'ny dinam-panambadiana
 • 16 andro niantombohan'ny fiaraha-mitoetra
 • 17 datin'ny didim-pitsarana fisaraham-panambadiana
 • 18 datin'ny didim-pitsarana mampiantoka olona
 • 19 andro nahafatesana
 • 20 batemy, fanasana
 • 21 hasoavana, didiam-poitra
 • 22 lanonana, fety
 • 24 nasaina
 • 25 mpampiantrano (celui qui reçoit), vahiny (celui qui est reçu)
 • 26 fanasana
 • 27 fanomezana
 • 28 fandraisana anjara ara-bola
 • 29 fahatongavana, fiantefana
 • 30 famaranana
 • 30 mamita, mamarana
 • 31 fiaingana, fandehanana
 • 23 fitsingerenan'ny andro nahaterahana
 • 24 fiarahabana
 • 25 fahanterana
 • 26 miala aina
 • 27 miala aina
 • 28 fandevenana
 • 29 vatapaty
 • 30 fasana, vondrom-pasana
 • 31 fasana
 • 32 an'ny fivavahana, an'ny finoana
 • 33 sivily
 • 34 famangiana manamanjo
 • 35 fisaonana
 • 36 lova
 • 37 mpiasam-panjakana mandray an-tsoratra amin'ny fomba ofisialy ny dina, ny didim-pananana, ny kopia, sns.

Teny hafa:[hanova]

alema - frantsay - interlingue (occidental fahiny)